Privacy policy

Fysiotherapie Singendonk – van Kemenade hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In
deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met
persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met
persoonsgegevens. Fysiotherapie Singendonk – van Kemenade houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet-
en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich
mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn
  verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal
  nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking
  van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging
  van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Fysiotherapie Singendonk – van Kemenade zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw
persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen
heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit
document.

Verwerking van persoonsgegevens

Persoonsgegevens van klanten worden door Fysiotherapie Singendonk – van Kemenade verwerkt ten behoeve van de
volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • communicatie met zorgverzekeraars zodat er via VECOZO rechtstreeks gedeclareerd kan
  worden volgens de voorwaarden
 • communicatie met Qualivieuw zodat de door de zorgverkeraars gewenste enquêtes
  doorgestuurd kunnen worden naar de patiënt.
 • Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
 • Noodzakelijk voor het aanmaken van uw dossier en de verwerking van de gegevens door de
  zorgverzekeraars, VECOZO en Qualivieuw

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Fysiotherapie Singendonk – van Kemenade de volgende
persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;
 • Geslacht.
 • BSN-NUMMER
 • nummer legitimatiebewijs
 • gegevens huisarts of andere behandelaars

Uw persoonsgegevens worden door Fysiotherapie Singendonk – van Kemenade opgeslagen ten behoeve van
bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende 15 jaar na de laatste behandeling

Verwerking van persoonsgegevens van Medewerkers

Persoonsgegevens van Medewerkers worden door Fysiotherapie Singendonk – van Kemenade verwerkt ten behoeve
van de volgende doelstelling(en):

 • Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De arbeidsovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Fysiotherapie Singendonk – van Kemenade de volgende
persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Salarisgegevens;
 • Kopie ID;
 • BSN-nummer;
 • Bankgegevens.

Uw persoonsgegevens worden door Fysiotherapie Singendonk – van Kemenade opgeslagen ten behoeve van
bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële
  administratie voor maximaal 7 jaar.

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk
is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie; het uit laten voeren van enquêtes zoals de
  zorgverzekeraars dat willen

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen
verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin
uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder
zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk
verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek
(persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en
zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met
derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.
Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar)
indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke
vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Fysiotherapie Singendonk – van Kemenade bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel
waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens
van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende
maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Fysiotherapie Singendonk – van Kemenade van uw gegevens kennis kunnen
  nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding
  toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of
  technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van
  persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u
ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens
(of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u
verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een
andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan
voornoemde verzoeken.
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe,
dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover
direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk
erg vervelend. U kunt dan u klacht voorleggen aan de geschillencommissie Fysiotherapie.  De Geschillencommissie Fysiotherapie behandelt klachten over fysiotherapeuten en fysiotherapiepraktijken. Meer informatie hier over kunt u vinden via www.defysiotherapeut.com/klachtenregeling.

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit
is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met
deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of
veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze
websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Cookies

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat
met pagina's van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw
computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar
onze servers of die van de betreffende derde partijen teruggestuurd worden.

Google

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de
Analytics dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe
bezoekers de website gebruiken. Wij gebruiken deze dienst niet voor ingelogde gebruikers. Wij
hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google
diensten, wij laten de IP-adressen anonimiseren en hebben een bewerkersovereenkomst met Google
gesloten. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Wij hebben
geen invloed op het gebruik van de data door Google en/of derden. Google kan deze informatie aan
derden verschaffen indien zij hiertoe wettelijk worden verplicht, of voor zover derden de informatie
namens Google verwerkt. Leest u de privacyverklaring van Google (welke regelmatig kan wijzigen)
om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.
De informatie die door Google wordt verzameld, wordt overgebracht naar en opgeslagen op servers
in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten
bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er
sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele
persoonsgegevens.

Gebruik van permanente cookies

Met behulp van permanente cookies kunnen wij u herkennen bij een nieuw bezoek op onze website.
De website kan daardoor speciaal op uw voorkeuren worden ingesteld. Ook wanneer u toestemming
hebt gegeven voor het plaatsen van cookies kunnen wij dit door middel van een cookie onthouden.
Hierdoor hoeft u niet steeds uw voorkeuren te herhalen waardoor u dus tijd bespaart en een prettiger
gebruik van onze website kunt maken. Permanente cookies kunt u verwijderen via de instellingen
van uw browser.

Gebruik van sessie cookies

Met behulp van sessie cookies kunnen wij zien welke onderdelen van de website u met dit bezoek
hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van
onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit.
Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient
aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte
bent.

 

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan
contact met ons op!
Contactgegevens
Fysiotherapie Singendonk
Molenwei 1
5683 DZ
Best
info@fysiotherapie-singendonk.nl